Main

Warning: include(module/menu.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/shisalbania.org/subFaqe.php on line 146

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'module/menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.3/lib//php') in /home/www/shisalbania.org/subFaqe.php on line 146

Little Prince centre

  

Qendra ditore  Princi i vogel eshte nje nga tre veprat kryesore te eShoqates Internacionale per Solidaritete (SHIS). Qendra ka filluar aktivitetet e saj qe prej vitit 2005 dhe ndodhet ne periferine e Tiranes (zonen e Kombinatit).

Qellimi i saj kryesor eshte te ndihmoje zhvillimin konjitiv, fizik, psikologjik dhe social te femijeve ne nevoje, qe kane veshtiresi shkollore dhe probleme social-ekonomike ne familje. Kjo ndihme jepet nepermjet implementimit te aktiviteteve te mbeshtetjes shkollore dhe krijuese, bashke me mbeshtetjen e aktoreve te ndryshem si publik ashtu edhe privat.

Zona e Kombinatit eshte nje nga zonat me problematike te Tiranes, me nje popullsi prej 60,700 banore dhe me nje numer prej 17,000 familje. Popullata eshte heterogjene dhe pjesa me e madhe e tyre jane imigrante te ardhur vitet e fundit nga veriu dhe jugu i Shqiperise. Problemet kryesore te zones jane te tipit ekonomike, sociale, edukative, shendetesore dhe ato te lidhura me infrastrukturen.

Ne fillimet e saj qendra ditore frekuentohej nga 20 femije, ndersa sot ajo frekuentohet nga 64 femije te moshave 6 deri ne 14 vjec nga e hena deri te enjten. Femijet referohen kryesisht nga mesuesit e shkollave publike dhe nga Sherbimet Shoqerore te zones se Kombinatit. Aktivitetet qe organizohen me femijet ne qender jane ne perputhje me programin shkollor, si: mbeshtetja shkollore, aktivitete krijues, konkurse, aktivitete sportive, suport mjekesor, ofrimi i nje vakti ushqimi, shetitje, kampe verore, aktivitete sensibilizuese. Ndersa e premtja eshte nje dite qe i dedikohet takimeve me prinder dhe planifikimeve te aktiviteteve nga stafi i qendres. Aktivitete te tjera qe organizohen ne qender jane: formimet me prinderit, vizita ne familje, formimet e brendshme javore te stafit te Princit te vogel, takimet me stafet pedagogjike te shkollave dhe takimet me asistentet sociale dhe aktoret e tjere te zones, si policia, qendrat shendetsore dhe me OJF te tjera analoge.

Metodologjia e nderhyrjes sone bazohet mbi 5 principe thelbesore qe jane:

Qendra ditore njihet nga Ministria e Punes dhe ben pjese ne rrjetin e qendrave ditore te koordinuara nga Bashkia e Tiranes. Aktivitetet e zhvilluara nga qendra ditore jane vleresuar dhe miratuar dhe nga Ministria e Arsimit, nga Drejtoria Arsimore e Tiranes, nga Ministria e Shendetsise dhe nga Sherbimi Social Shteteror.

 

Objektivatkryesore te aktivitete te organizura nga qendra ditore per vitin shkollor 2009-2010 kane qene:

Permiresimi i pergatitjes shkollore te 64 femijeve qe frekuentojne aktivitetet ne qender

Dhenia e suportit ne integrimin e femijeve qe ndodhen ne situate te veshtire sociale nepermjet aktiviteteve socio-edukative

Rritja e pergjegjesise prinderore per te krijuar nje klime familjare te pershtatshme per mirerritjen e femijes

Aktivitetetqe jane realizuar per te arritur keto objektiva perfshijne:

Njeriu ne qender te vemendjes

Te nisesh nga pozitivja

Te punosh me...

Partneriteti

Zhvillimi ei shoqerise dhe susidaritetit

Mbeshtetjen shkollore

Stafi i qendres ka asistuar 64 femije te shkollave fillore publike eeLasgush Poradeciee, eeShyqyri Pezaee dhe eeMusine Kokalariee per te pergatitur edo dite detyrat duke punuar individualisht per te kaluar veshtiresite e te nxenit qe shfaq gjithsecili. Ne fillim te vitit per edo femije behet nje vleresim i pergatitjes se tij shkollore nga nje mesues i stafit te qendres sone. Bazuar tek rezultatet e ketij vleresimi pergatiten planet individuale te nderhyrjes.

Nga puna e zhvilluar kemi konstatuar qe te 64 femijet (35 meshkuj dhe 29 femra) jane permiresuar ne te shkruar, ne veprimet matematikore, literature dhe ne lendet e tjera ku kane pasur veshtiresi.

 

Te ushqyerit dhe shendeti

Duke u nisur nga fakti se te ushqyerit perben nje faktor shume te rendesishem per zhvillimin e pergjithshem te procesit te rritjes te femijeve, qendra ka ofruar edo dite nje vakt per te gjithe femijet qe kane frekuentuar aktivitetet, duke favorizuar nje zhvillim me te shendetshem fizik e mendor. Gjithashtu jane organizuar edhe vizita mjekesore per te gjithe femijet ku jane konstatuar disa probleme shendetsore, si difekte ne shikim, veshtiresi ne degjim, shqetesime gastrointestinale dhe parazite. Per kete motiv u blene syze dhe medikamente te ndryshme te rekomanduar nga mjeket specialiste perkates.

Puna e koordinuar me shkollat

Stafi i qendres ka realizuar sistematikisht nje takim mujor me mesuesit e femijeve qe frekuentojne qendren ditore Princi i vogel . Gjate ketyre takimeve eshte diskutuar mbi edo rast per te verifikuar ne menyre te integruar ecurine shkollore. Gjithashtu kemi marre pjese ne mbledhjet per prinder qe organizon shkolla, duke favorizuar dhe forcuar raportin midis shkolles, qendres ditore dhe familjes. E gjitha kjo ka krijuar nje raport besimi dhe pergjegjshmeri mes paleve, duke favorizuar ndryshimet pozitive te rezultateve te femijeve. Gjithashtu jane organizuar edhe konkurse sportive dhe aktivitete sensibilizuese mes tre shkollave fillore publike dhe qendres ditore, duke lehtesuar integrimin e femijeve ne veshtiresi te qendres ditore me bashkmoshataret e tyre.

Aktivitet rikrijuese

Pervee aktiviteteve te mbeshtetjes shkollore, nje pjese e rendesishme e edo dite ne qender jane edhe aktivitetet rikrijuese. Stafi i qendres ne fillim te edo muaji pergatit nje plan te detajuar te aktiviteteve me nje tematike specifike. Duke u bazuar tek tematika mujore organizohen me pas aktivitetet rikrijuese si vizatimi, punet manuale, animacioni, leximi, video forum, lojera ne grup, konkurse artistike dhe aktivitete sportive. Pervee aktiviteteve te perditshme, ne dite te veeanta jane organizuar festa te ndryshme, shetitje dhe kampe verore. Gjate ketij viti objektivat e ketyre aktiviteteve kane qene qe femijet: te mesohen me rregulla, te njohin historine e popullit shqiptar, rendesia e komunikimit ne familje, rendesia e te lexuarit, te kujdesemi per ambientin dhe natyren, rendesia e miqesise, etj... Duke zhvilluar keto tema femijet kane krijuar nje raport te mire mes tyre dhe kane mesuar shume si te perballen me jeten ne menyren e duhur. Nepermjet kesaj nderhyrjeje te 64 femijet kane mundur te shprehen, te permiresojne njohjet e tyre dhe kapacitetet e shoqerizimit. Keto aktivitete kane influencuar dukshem edhe ne rezultatet e tyre shkollore.

 

Puna me familjet

Kjo nderhyrje eshte realizuar ne tre menyara te ndryshme:

Vizita shtepie per te njohur realitetet familjare dhe per te krijuar nje raport besimi dhe bashkepunimi. Kjo ka sjelle realizimin e nderhyrjeve specifike.

Takime me prinder ne qender per te diskutuar mbi ecurine e femijeve dhe per te forcuar raportin me ta.

Takime informuese me prinderit te organizuara nga stafi i qendres dhe nga specialiste te sektorit shendetesor dhe social, duke pasur si objektiv jo vetem transmetimin e informacionit dhe njohjeve, por edhe shpresen e madhe qe ne keto takime prinderit te mund te kuptojne rendesine e vezhgimit dhe te kohes se kaluar bashke me femijet e tyre. Tematikat qe jane trajtuar me prinderit gjate ketij viti shkollor kane qene: higjiena, te ushqyerit, rendesia e komunikimit, e lojes dhe pergjegjesia e te qenurit prind. Familjet kane marre me shume information dhe ne te njejten kohe kane permiresuar me shume raportin me femijet e tyre. Gjithashtu prinderit jane stimuluar te ndjekin progresin e femijeve te tyre dhe kane krijuar edhe nje grup vullnetaresh qe gatuan here pas here per femijet ne qender.

Personeli

Ne Qendren Ditore Princi i Vogel  vepron nje personel i specializuar ne fushen e ndihmes sociale i perbere nga:

Nje Drejtore, e cila ka per detyre koordinimin e te gjithe faktoreve qe ndikojne ne mbarevajtjen e punes.

Nje mesuese e ciklit te ulet, e cila mbulon fushen e mbeshtetjes shkollore, hartimin e planeve edukative si edhe koordinimin me mesuesit e shkollave per te rritur bashkepunimin per mbarevajtjen e procesit edukativ te femijeve.

Nje animator social, i cili mbulon pjesen e aktiviteteve mbeshtetese dhe kulturore te organizuara ne qender.

Nje punonjese sociale, e cila mbulon pjesen sociale te prinderve dhe komunitetit te zones.

Vullnetare te cilet referohen nga Shkolla Don Bosko, nga Fakulteti i Shkencave Sociale, si edhe nga MPCSSHB.

Pervee kesaj, shume specialiste te jashtem si mjek, psikolog dhe formatore rekrutohen sa here qe eshte e nevojshme ndihma e tyre.

Edhe pse SHIS ka blere nje banese ne nje lagje te Kombinatit, deri tani nuk eshte mundur te perdoret sepse ka nevoje per restaurimin e duhur. Per kete na eshte dashur te vazhdojme zhvillimin e aktiviteteve te siperpermendura brenda ambientit ku ndodhemi. Parashikojme qe punimet te mund te nisin brenda 31 dhjetorit te ketij viti dhe koha e duhur per te ndertuar kete veper do te jete rreth 6 muaj.

Perfituesit e drejperdrejte te ketij projekti kane qene nxenesit e tre shkollave fillore publike te Kombinatit: eeLasgush Poradeciee, eeShyqyri Pezaee dhe eeMusine Kokalariee (qe kane respektivisht 1588, 1245, 1239 nxenes) prej nga vijne te gjithe femijet qe frekuentojne qendren tone dhe 120 prinder.

Numri total i perfituesve te kesaj nderhyrje kane qene rreth 5000 persona, nder ta femije, prinder e familjare te tyre dhe anetare te komunitetit.

Mbeshtetja. Ky projekt eshte themeluar i bazuar mbi dy elemente kye:

Situata reale e veshtire ne te cilen ndodhen femijet ne nevoje qe frekuentojne qendren ditore;

Konsiderata qe nuk mund te kemi sukses nese perfituesit mbeten totalisht te varur nga mbeshtetja e jashtme.

Patjeter kjo nuk do te thote qe ne nje kohe te shkurter projekti dhe qendra te kene zgjidhur te gjithe problemet e personave, por mbeshtetja ka qene nje parim baze mbi te cilin jane strukturuar aktivitetet specifike. Institucionet publike kane vleresuar shume pozitivisht nderhyrjet e bera me Princin e vogel. Ato kane mbeshtetur vullnetarisht qendren ditore dhe SHIS-in ne prezantimin e projekteve tek donatore te ndryshem. Kjo eshte bere ne menyre qe te mbeshtesin aktivitetet socio-edukative te siperpermendura duke u perpjekur te rrisin rrezen e veprimit, si per shembull edukimi ambjental (qe eshte financuar nga Bashkia spanjolle e Mostoles). Jane bere edhe vizita te shumta informative per donatore potenciale, si per shembull delegacioni Fondacioni Rotary, Fondacioni i Real Madridit, Reiffeisen bank Albania dhe perfaqesues te firmave te medha te shperndarjes.

Te gjitha aktivitetet e qendres ditore jane ndermarre gjithnje brenda kuadrit legjislativ, te standardeve normative duke formalizuar institucionet shkollore dhe qendren ditore.

Per te zhvilluar aktivitetet e pershkryara me siper gjate vitit shkollor 2009-2010 dhe per te arritur rezultatet e pershkruara eshte impenjuar nje fond prej 45.600 euro. Per vitin akademik 2010 e 2011 eshte parashikuar nje shpenzim analog.

Prespektivat, viti shkollor 2010 - 2011

Objektivat tona jane:

Te rrisim kompetencat edukative te 64 femijeve;

Ne perfundim te restaurimit te qendres, te rrisim numrin e femijeve ne 100;

Te realizojme aktivitete te reja me femijet mbi edukimin ambiental dhe mbi rendesine e miqesise;

Te forcojme perfshirjen e prinderve ne qendren ditore nepermjet organizimit te grupeve te punes ne mbeshtetje me aktivitetet dhe takime te reja mbeshtetjeje psiko-pedagogjike;

Te ndryshojme organizimin e aktiviteteve me familjet, ne menyre qe te kene mundesi nga njera ane te zhvillojne aktivitete se bashku me femijet e tyre dhe nga ana tjeter te mund te vezhgojne nga afer sjelljet e femijeve te tyre se si keta sillen dhe krijojne mardhenie me te tjeret;

Te forcojme rrjetin social te komunitetit te Kombinatit ne menyre qe dalengadale qendra te marre formen e nje qendre multidisiplinare ku jo vetem femijet, por edhe persona te tjere te mund te perfitojne disa sherbime informimi dhe sociale.

Per te arritur keto objektiva kemi planifikuar te organizojme

Aktivitete te mbeshtetjes shkollore

Konkurse te ndryshme me shkollat publike

Aktivitete rikrijuese

Kamp veror

Videoforum

Shetitje ne parkun botanik dhe ne fakultetin e Agrikultures

Sensibilizim ambiental duke punuar me materiale te ricikluara

Takime pune me aktoret sociale te zones se Kombinatit

Te krijojme grupe femijesh per te pastruar lagjen

Takime formimi te brendshem te stafit te qendres mbi ePrinci i vogele

Laboratore didaktike

Takime informative dhe formues me prinderit

Latest News

Main Content 1 L’ORGANIZZAZIONE SIAMO NOI

Dal 18 – 20 luglio 2014, tra collaboratori e staff di SHIS e le sue opere, in totale 28 persone, hanno realizzato un teambuilding nelle bellissime montagne del Nord Albania.

 

In questo momento storico e cruciale, SHIS e AVSI hanno voluto riflettere sull’identita` e la consapevolezza di responsbailita` che si ha per la vita dell’opera. Cruciale perche` l’Albania e` ormai un paese candidato UE e occorre che cambi l’approccio sulla prospettiva in rapporto con la prima strategia triennale elaborata per la ong SHIS.

Sono stati due giorni intensi e ricchi di contenuto. L’accompagnamento dell’AVSI a SHIS nella sua crescita consiste in una maggiore presa di coscienza che il successo dell’organizzazione dipende soprattutto dal contrbuto che ognuno da `. dentro il lavoro ognuno puo` scoprirsi e conoscersi, e in una corrispondenza uno si realizza anche personalmente

 

Tenendo conto di tutti i valori che ci guidano ma non dimenticando la nostra storia, tradizione e mentalita` abbiamo cercato di guardare lo stesso obiettivo per cosi creare le condizioni da lavorare insieme.

 

Attraverso delle tre testimonianze molto significative abbiamo potuto scoprire la ricchezza della persona, non come un mero esecutore ma come un essere umano piene di esigenze e di desiderio di felicita`.

 

SHIS ha fatto un lungo percorso dal 1998 ad oggi: il lavoro diell’AVSI nella realizzazione di progetti, il numero degli espatriati e la varieta` di competenze che hanno – persone con storie diverse, temperamenti diversi ma con un unico punto che gli unisce. Appunto “la felicita` della persona”. La persona soprattutto, degna e attore principale dello sviluppo della societa`.

Eravamo tutti insieme per guardarci in faccia e capire cosa significa tutto questo per ciascuno di noi.

 

Nonostante tutte le esperienze fatticose ma anche belle, quello che prevale e` il NON sentirsi abbandonati. Se non fosse per questo atteggiamento da parte degli amici dell’AVSI, non saremmo qui a parlare di crescita del sogetto e potremmo definirlo come una “bellissima avventura di vita, nella scoperta di noi stessi”.

 

Appartenenza, scopo, identita`, liberta`, realta`, compassione, stupore, stima, metodo : sono delle belle parole, anzi sono di piu`, occorre solo farne esperienza nel viverle. Tenendo in mente questo e ri-guardandoci in faccia per il significato di esse nella nostra vita di lavoro e dei nostri rapporti.

 

Un aiuto molto utile e` stato il testo di J.Carron del CTO dell’AVSI nel 2011 “Le forze che cambiano la storia sono le stesse che cambiano il cuore dell’uomo”. Le domande provocatorie ad un livello che hanno suscitato delle altre domande dentro di noi, sono venuti come un invito per un cammino da intraprendere insieme con coraggio e verificarne uno sguardo sull’umano, diversamente da come eravamo abituati a vedere. Provocare, risvegliare nelle persone il desiderio del bello, vero e il giusto e` il punto di partenza per la persona di ciascuno di noi.

 

Siamo contenti e grati ad AVSI per averci supportato in questa esperienza, che sicuramente ha suscitato minimo la curiosita` e adesso spetta a tutti noi di imboccare le maniche. GRAZIE!


More...
Main Content 1 Konferencë përmbyllëse e projektit Mae Nord “Fuqizimi i sistemit edukativ 9-vjeçar dhe rritja e kompetencave të personelit pedagogjik në Qarkun e Shkodrës”

Me datë 12 qershor 2014, në Shkodër, pranë ambienteve të Hotel Colosseo, u mbajt konferenca përmbyllëse e projektit “Fuqizimi i sistemit edukativ 9-vjeçar dhe rritja e kompetencave të personelit pedagogjik në Qarkun e Shkodrës”.

Në këtë ngjarje, e cila mbajti titullin “Protagonistë të edukimit, promotorë të zhvillimit”, morën pjesë më shumë se 100 të ftuar, duke përfshirë të gjithë përfituesit e projektit, përfaqësues të komuniteteve dhe autoriteteve lokale, shoqërisë civile, përfaqësues të autoriteteve italiane në Shqipëri. Në këtë konferencë na nderuan me pjesëmarrjen e tyre Z. Andrea Senatori – drejtor i Zyrës Teknike Vendore të Kooperimit Italian për Zhvillim në Shqipëri, Znj. Erjeta Laçej - Drejtoreshë e Drejtorisë Rajonale të Arsimit të qarkut të Shkodrës, të cilët e vlerësuan shumë pozitiv impaktin e projektit dhe metodën e ndërhyrjes së SHIS në strukturat dhe aktivitetet e realizuara.

Projekti, i bashkëfinancuar nga Ministria Italiane e Punëve të Jashtme / Drejtoria e Përgjithshme për Bashkëpunim në Zhvillim me një buxhet total prej 1,392,106.55 Euro, dhe i implementuar nga Fondacioni i së drejtës italiane AVSI dhe Shoqata SHIS, në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Arsimit të Qarkut Shkodër. Objektivi i propozuar ishte për të lehtësuar qasjen në arsimin e detyrueshëm për fëmijët nëpërmjet përmirësimit të ofertës së shërbimeve edukuese dhe forcimin e mekanizmit të mbrojtjes dhe mbikëqyrjes sociale në tetë shkolla 9-vjeçare në zonat urbane dhe rurale të qarkut Shkodër (Shkodër qytet dhe fshatra, Malësi e Madhe dhe Pukë).

Gjatë periudhës së zbatimit, më shumë se 600 fëmijë nga 8 shkolla kanë përfituar prej shërbimeve mbështetëse edukuese (rekuperim dhe animacion) dhe rreth 220 mësues dhe drejtorë shkollash mundën të rrisnin aftësitë e tyre të mësimdhënies nëpërmjet pjesëmarrjes në seksione trajnimi të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit të Shqipërisë.

Ndikimi i projektit në nivelin e përfituesve të drejtpërdrejtë u dëshmua në mënyrë të drejtpërdrejtë nga vetë fëmijët, prindërit, mësuesit dhe punonjësit socialë me anë të një video të shkurtër të realizuar posaçërisht për këtë rast.

Në fund të konferencës një moment tjetër shumë interesant dhe interaktiv me të ftuarit ishte edhe ankandi me 10 (dhjetë) piktura të realizuara nga fëmijët e shkollës “Mes-Myselim”, të cilët ishin të pranishëm edhe në konferencë.

Ky ankand u realizua jo vetëm për të nxjerrë në pah talentin dhe punën e ketyre fëmijëve, të zhvilluar gjatë viteve të projektit, por edhe për të mbledhur një fond monetar, i cili më pas do të përdoret nga vetë fëmijët për të blerë materiale që do i shërbejnë atyre për të realizuar të tjera piktura po aq të bukura.

Përvoja e arritur falë projektit, metodologjia e të cilit është në koherencë me prioritetet e reja të strategjisë së Ministrisë të Arsimit së Shqipërisë, mund të vlerësohet si baza për t’u shfrytëzuar për implementimin e iniciativave të ardhshme të cilat parashikojnë shkollën si qendër të komunitetit.

Pas mbylljes së fazës së realizuar falë kontributit të Ministrisë së Punëve të Jashtme Italiane e Kooperimit për Zhvillim, nisma do të çohet përpara në shkolla të tjera të qarkut nga vetë Shoqata SHIS e cila do të vazhdojë bashkëpunimin me Drejtorinë Rajonale Arsimore të Qarkut Shkodër, nëpërmjet bashkëpunim me Qendrën e Trajnimit “Mikel Koliqi”, në brendësi të një projekti të financuar nga Delegacioni i Bashkimit Europian (EIDHR).


More...
Main Content 1 Ta shohim natyrën jo vetëm me sy por edhe me zemër!!

Në bazë të projektit me titull “Programi i edukimit mjedisor dhe higjeno – sanitar kushtuar fëmijëve në nevojë dhe familjeve të tyre në komunitetin e Kombinatit”, të financuar nga Bashkia e Mostoles, Spanjë, në datat 4, 5 dhe 6 qershor u realizuan mbjelljet e pemëve dhe luleve ne tre shkollat 9 vjecarë të Kombinatit përkatsisht “Musine Kokalari”; “Lasgush Poradeci”; “Shyqyri Peza”. Për secilën shkollë u dhuruan 10 pemë dhe 10 lule për ambiente të brendshme dhe të jashtme. Në bashkëpunim me drejtorët e shkollave, mësuesit dhe ndihmën e punonjësve të gjelbërimit të njësisë bashkiake nr.6, nxënësit e secilës shkollë kanë kontribuar në mbjelljen e pemëve në oborret e shkollave të tyre. Për secilën shkollë, në bashkëpunim me mësuesit u përzgjodhën nga 50 fëmijë të cilët u pajisën me bluza dhe doreza pune . Ata u organizuan në grupe të vogla ku përvec grupit të mbjelljes u formuan edhe grupet e pastrimit dhe të lyerjes me gëlqere të pemëve ekzistuese. Nën sloganin “Ta shohim natyrën jo vetëm me sy, por edhe me zemër” ata u kujdesën për të gjelbëruar dhe pasuruar sa më shumë shkollën e tyre.

Të gjithë fëmijët u përfshinë me shumë dëshirë në këtë aktivitet dhe u angazhuan me shumë seriozitet e pasion!

Falenderojmë Bashkinë e Mostoles për mbështetjen dhe shkollat për bashkëpunimin!


More...
Main Content 1 Takime sensibilizuese me prindërit e fëmijëve në rrezik të braktisjes shkollore!

04.06.2014 - 06.06.2014

 

Në kuadër të projektit: “Promovimi i aksesit të barabartë në arsim për 440 fëmijë që jetojnë në zonat e varfra rurale dhe urbane të Shqipërisë” financuar nga Komisioni Europian (EIDHR) u realizuan tre takime sensibilizuese në tre shkollat 9-vjecare të Kombinatit. Takimet patën si qëllim që të rrisnin nivelin e ndërgjegjësimit tek prindërit e fëmijëve në rrezik të braktisjes shkollore mbi rëndësinë e arsimimit. Takimet me prindërit u realizuan për tre ditë me rradhë tek shkollat 9-vjecare: “Musine Kokalari”, “Shyqyri Peza” dhe “Lasgush Poradeci”. Të pranishëm në këto takime ishin: Prindërit e fëmijëve, Specialistja e temës, Kordinatorja e projektit, Stafi i qendrës ditore “Princi i Vogël” dhe Drejtori i shkollës. Në këtë takim, prindërit u informuan në mënyrë të përgjithshme mbi qëllimin e projektit dhe punën konkrete që do të bëhet me fëmijët e tyre për të rritur dëshirën për t’u shkolluar. Tema mbi “Rëndësinë e shkollës tek fëmijët” u transmetua në formë bashkëbisedimi me prindërit mënyrë e cila solli një aktivizim dhe përfshirje shumë të madhe të prindërve. Kjo qasje që u transmetua prindërve u përqafua mjaft pozitivisht nga ta.  


More...
Main Content 1 Një ditë me Xh. P dhe shokët e tij tek “Princi i vogël”!

XH.P mezi pret të shkojë ora 10.00 për të ardhur tek qendra ditore “Princi i vogël”. Ai me cantën e shkollës në krah dhe me dëshirën e madhe për të mësuar vjen cdo ditë i pari në qendër. Cdo ditë vjen me detyra të bëra që në shtëpi. Edhe pse kushtet në shtëpinë e tij janë shumë të vështira, ai nuk dorëzohet. Edhe pse nuk ka as një tavolinë dhe një karrige ku të ulet për të shkruajtur, ai sërish përpiqet dhe cdo ditë vjen me detyra të përfunduara. Pasi korrigjojmë detyrat Xh. punon me ushtrime shtesë në gjuhë dhe matematikë. Ai është një fëmijë shumë i zgjuar, i vëmendshëm dhe kërkues. Ka dëshirë që të mbarojë gjithmonë i pari, ta dorëzojë fletën dhe tju tregojë shokëve se është më i shkathëti. Kur ulemi ti korrigjojmë ushtrimet së bashku, Xh. i gjen vetë gabimet që ka bërë dhe i korrigjon në moment. Pasi përfundojmë pjesën e mbështetjes dhe rekuperimit shkollor të gjithë fëmijët dalin në oborr për një pushim të shkurtër dhe mezi presin të marrin vesh se cfarë aktiviteti rikrijues do të bëjmë. Xh. i pëlqejnë shumë lojrat dhe sidomos lojrat dinamike dhe ato stafetë sepse zakonish është ai fituesi. Ai është një tip i ndrojtur dhe gjatë diskutimeve në grup nuk flet shumë, ai e jep mendimin e vet shpejt e shpejt dhe më pas dëgjon diskutimin e shokëve të tjerë. Punët manuale dhe vizatimet nuk janë aktiviteti i tij i preferuar dhe gjatë realizimit të tyre ai krijon vetë lojra të vogla me lapsat, me ngjyrat dhe me materialet e tjera . Sigurisht që shëtitjet dhe vizitat në vende të ndryshme mbeten aktivitetet më të preferuara jo vetën të Xh. por edhe të gjithë fëmijëve të tjerë! Pasi përfundojmë aktivitetet rikrijuese, të gjithë fëmijët rregullojnë sallën, lajnë duart dhe ulen për të ngrënë. Ky është një nga momentet më të bukura të ditës për Xh. Ai ha me shumë oreks dhe shije cdo ushqim të përgatitur në qendër. Pasi përfundon pjatën e parë, gjithmonë kërkon edhe një pjatë të dytë dhe kur ndihet i ngopur plotësisht rregullon tavolinën e tij dhe bëhet gati për në shkollë. 


More...


Warning: include(module/footer.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/shisalbania.org/subFaqe.php on line 283

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'module/footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.3/lib//php') in /home/www/shisalbania.org/subFaqe.php on line 283

Warning: include(module/copyrights.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/shisalbania.org/subFaqe.php on line 284

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'module/copyrights.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.3/lib//php') in /home/www/shisalbania.org/subFaqe.php on line 284